شورای سیاست گذاری

تعداد بازدید:۳۲۲

رئیس جشنواره : دکتر هادی میرزایی (رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل)

رئیس شورای سیاست گذاری : دکتر جواد اکبری زاده (معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل)

نایب رئیس شورای سیاست گذاری : محمود فاطمی (معاون اجرایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل)

دبیر جشنواره : حسینعلی ستوده (شاعر و کارشناس مسئول آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل)

عضو شورای سیاست گذاری : دکتر عباس باقری (رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زابل)

عضو شورای سیاست گذاری: مجتبی کندری (کارشناس آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل)

عضو شورای سیاست گذاری: رشید رحمتی (مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زابل)

آخرین ویرایش۲۵ فروردین ۱۳۹۹